Thuoeñjäñ / Dinka

Ajuiɛɛr Kuɔɔny Biäk Lööŋ de Wilaya de Awuthtreliya Ciɛ̈ɛ̈n (Legal Aid WA) e yïïn kuɔɔny ba käril yiic ke luk ku löŋ deet yiic ku ke tiɛ̈ŋ dhɔ̈l bï yïn keek luɔi thïn bïkë thök.

Dhöl lëu bï wok yïïn kuɔny e tɔ̈ cït tän tɔ̈ kërilic duɔ̈ɔ̈n de löŋ dhal yïïn, tän tɔ̈ yïn thïn, ku kɔc ku käkuɔ̈ɔ̈n ke luɔi tɔ̈ ke wook.

Ye kä cït ŋö ke tɔ̈ enɔŋ Ajuiɛɛr Kuɔɔny në Kä ke Löŋ ku Luk de WA (Wilaya de Wɛ̈thten Awuthtereliya)?

 • Wël lääu (acïn wëu ye cuat piny), kä ke luɔi ku kä cï keek gɔ̈t kɔc nyuɔ̈ɔ̈th tɔ̈ në wɛbthaitda yic.
 • Namba de ajuiɛɛr e lëk jam de telepuun ye cɔl Inpolaany (Infoline) - 1300 650 579.
 • Yök yenë kɔc nyuɔ̈th kä ke thiɛ̈c në wɛ̈t de löŋ ku luk ku kuɔɔny në wɛ̈t kä dhal raan cït:
  • gueel raan në biäk de akuma mɛn ke cï löŋ dhoŋ kɔ̈u
  • kɛ̈ɛ̈k ku teer de kɔc ke macthok, tïŋ ku muɔ̈ɔ̈k de mɛnhkoor, thiɛ̈c ye looi rin ke muɔ̈ɔ̈k ku gël mɛnhkoor
  • jäny ye löŋ raan jɔ̈ɔ̈ny bï kë looi puɔ̈l në luɔi në kaam ŋot e luk ke kënë teem
  • guɛl ye kɔc looi në wɛ̈t de kä ke ɣɔ̈c ku ɣɔ̈ɔ̈c, käny, käril yiic ke wɛ̈t de cuɛt piny e wëu ɣööt ɣɔc keek në wëu ke dheen, riääk ku kuëm de riäi ka ɣöt, kä kuɔɔny ye akuma yiɛ̈k kɔc nuan, ku puŋ kɔc cï kërac keek yök në dhöl ye kɔc karac luɔ̈i kɔc kɔ̈k.
 • Raan de löŋ bï kony në kë bï looi ku bï kony në Kon de Luɔ̈k Awɛ̈ɛ̈ckor teem thïn (Magistrates Court), Kon de Luɔ̈k de Kä ke Mïth ku Kon de Luɔ̈k Kä ke Macthok. Kɔckuɔɔn ke lööŋ ye kɔc kony në wɛ̈t de luk aa cïe lëu bïkë kɔ̈ɔ̈c në nyinduic të le yïn në lukic.
 • Luŋ loi rɔt emɛnë bï looi në raan de lööŋ lui në dhöl yenë kɔc kony në kä luk.
 • Kä yenë kɔc piɔ̈ɔ̈c në kä ke lööŋ bïkë akutnhïïm ke kɔmiɔ̈niti ku raan ebɛ̈n kuɔny.

logo for interpreters

Ku na täu ke ɣɛn wïc raan ye thok waaric?

Wok aa luui arëët buku kɔc cïe jam ka cïkë Thoŋ de Lïŋliith ye piŋ. Na wïc ba jam në thoŋ dɛ̈t peei, ke alëu buku juiir bï raan ye thok waaric bï cɔk bɔ̈ bï kony.

Të cɔɔl yïn Infoline ka të le yïn të töŋ de maktaapkuɔ, lɛ̈kkë wook thoŋduɔ̈ɔ̈n ye yïn jam. Wok bï raan ye thok waaric cɔk bɔ̈ ku bï thaa bïn jam we ke wook në käkuɔ̈ɔ̈n ke luk dhal yiin në dhöl de raan ye thok waaric cäk.

Na wïc ba jam në dhöl de raan ye thok waaric në kööl wïc yïn yeen, ke cɔk nyic kaam ben bɛ̈n bïn thïn.

Na lɔ e lukic, yïn lëu ba jam wek ke kɔc ke koot ku ba keek thiɛ̈ɛ̈c bïkë raan ye thok waaric bɛ̈i bï bɛ̈n luui ke yïïn. Na tɔ̈ të de luk ku raan ye thok waaric aliu thïn, thiɛ̈c raandaan ye kɔc kuɔny në kä ke luk na lëu bï yïïn kuɔny të de luk bï luŋdu cɔk tɔ̈ bï tïït agut kööl dɛ̈t ku bï thiɛ̈c bï raan ye thok waaric bɛ̈i në kööl de luŋdu.

Jam ku yök yenë wook yök

Ajuiɛɛr de jam Infoline e ɣɔ̈ɔ̈r në aköl ke luɔi jɔɔk në thaa 9 miäkduur agut cï thaa 4: 00 thëëi (Aköl de Paan (Awuthtereliya) Ciɛ̈ɛ̈n) 1300 650 579.

Maktamdïïtdɛɛn tueeŋ atɔ̈ 32 George Terrace, Perth. Wook eya aa nɔŋ maktaap në ɣän tɔ̈ në bɛ̈idït ke baai yiic ebɛ̈n.

 

Need help?

The Infoline can give information about the law and our services to help with your legal problem.

Disclaimer

The information displayed on this page is provided for information purposes only and does not constitute legal advice. If you have a legal problem, you should see a lawyer. Legal Aid Western Australia aims to provide information that is accurate, however does not accept responsibility for any errors or omissions in the information provided on this page or incorporated into it by reference.