ትግርኛ / Tigrinya

ንናትኻ ሕጋዊ ዝኾኑ ጸገማት ንክርድኣኻን መፍትሒ መርኸቢ መንገዲታ ንምርኣይ ናይ ሕጋዊ ዝኾነ ሓገዝ ዌስተርን ኣቅስትራሊያ/Legal Aid WA ይሕግዘኻ እዩ።

ክንሕግዘኻ ንኽእሎ ከምቲ ዘለኻ ሕጋዊ ዝኾኑ ጸገማት፣ ናትኻ ብሕታዊ ኵነታ ከምኡ‘ውን ብናትና መገልገሊታት ይውሰን እዩ።

ኣብ ዌስት ኣውስትራሊያ ሕጋዊ ዝኾነ ሓገዝ እንታይ ዓይነት አገልግሎታት ኣሎ?

 • ብዘይኽፍሊት ብናጻ ውሕብቶ ሓበሬታ፤ መገልገሊታት ከምኡ’ውን ካብናትና ዌብሳይቲ ጽሑፋት ይዳለው እዩ።
 • ብተለፎን ናይ መርዳእታ መስመር/ Infoline ቁፅሪ – 1300 650 579
 • በዚ ዝስዕቡ ዘኻተተ ብዛዕባ ጸገማት ሕጋዊ ዝኾነ ምኽሪን ሓገዝ ንምርኻብ ቆጸሮታት:
  • ብናይ ገበን ወንጀል ክሲታት
  • ናይ ስድራቤት ምግርጫው፣ ንሕጻን ደገፍ፤ ሓልየትን ምክልኻል ማመልከቻ ምድላው
  • ካብጥቓ ከይበጽሕ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ
  • ጉዳያት ተጠቃማይ፤ ዕዳታት፤ ብሥራሕ ጸገማት፤ መጕዚት ብምዃንን መምሕድዳር፤ ብኢንሹራንስ ውሕስና ንዝቐርብ ሕቶ፤ ብገዛ ልቓሕ ንዚመጽእ ጭንቐት፤ ብሞተር ተሽኸርካሪን ንብረት ጉድዓት፤ ብማሕበራዊ ድሕንነት፤ ከምኡ’ውን ብወንጀል ጕድዓት ንዝበጽሖ ካሕሳ ብምሕታት ይኸውን።
 • ኣብ ወረዳ/ማጅስትራትቤት ፍርዲ፤ ኣብ ሕጻውንቲ ቤት ፍርዲ ከምኡ’ውን ኣብ ስድራቤ/ፋሚሊ ቤት ፍርዲ ምኽሪን ሓገዝ ዝሕቡ ተረኛ ናይ ሕጊ ጠበቓ ኣገልግሎት ኣሎ። ብወንጀት ፍትሒ ናትኻ ጉዳይ ብዝርኣየሉ ችሎት ናትና ተረኛ ናሕጊ ጠበቓታት ክሕግዙኻ ኣይኽእሉን እዮም።
 • ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብዝረኸበ ጠበቓ ብቐጻላይ ዘይምቑራፅ ናትኻ ተወካሊ ይኸውን።
 • ንማሕበረሰብ ጕጅለታትን ንሕዝቢ ዝኸውን ናይ ሕጋዊ ዝኾነ ትምህርቲ መውሃቢታት።

logo for interpreters

ኣስተርጓማይ እንተደልየ እንታይ ይግበር?

እንግሊዝኛ ንምዝራብ ወይኻዓ ምርዳእ ጸገም እንተሃልዩኻ ንምሕጋዝ ዝተኻኣለና ንገብር። ብኻልእ ቑንቛ ንምዝራብ እንተደሊኻ እሞ ንክሕግዝ ኣስተርጓማይ ክነዳልዉ ንኽእል ኢና። 

ብናይ ሓበሬታ መስመር/ Infoline ክትድውል ወይኻዓ ብኣኻል ናብናትና ቢሮ ክትመጽእ እንከሎ እንታይ ዓይነት ቛንቛ ከምትዛረብ ንገረና። ብድሕሪኡ ኣስተርጓማይ ኣዳሊና ብዛዕባ ዘለኻ ሕጋዊ ዝኾነ ጸገም ብናይ ኣስተርጓማይ ኣቢልና ክንዘራረብ ግዘ ነዳልዉ ኢና። 

ቆፀሮ ብዘለኻ እዋን ኣስተርጓማይ ንምጥቓም ትደሊ እንተኾይንኻ፤ በጃኻ ነቲ ቆፀሮ ኣብተዳልወሉ ግዘ ኣፍልጠና።

ናብ ቤት ፍርዲ ትኸይድ እንተኾይኑ እሞ ነቲ ቤት ፍርዲ ክተዛርብ ከምትኽእልን ኣስተርጓማይ ክምዝእዙልኻ ሕተቶም። ኣብ ቤት ፍርዲ ውሽጢ እንተኾይንኻ እሞ ኣስተርጓማይ እንተዘይሃልዩ፤ ነቲ ጉዳይካ ብኻልእ መዓልቲ ንክኸውንን እሞ ኣብ ቐጻላይ ግዘ ኣስተርጓሚ ንክዳለው ክሕግዘኻ እንተኺኢሉ ንናትና ተረኛ ሕጊ ጠበቓ አገልግሎት ምሕታት እዩ። 

ንኣና ንክተዘራርብ

ናይ ሓበሬታ መስመር/ Infoline ኣብ ሥራሕ መዓልታት ካብ ንጉሆ ሰዓት 9.00 am ክሳብ ድሕሪ ቐትሪ 4.00 pm (WST) ክፍቲ እዩ – ስልኪ 1300 650 579 ምድዋል።

ናትና ዋና ቢሮ ኣድራሻ ኣብ 32 St Georges Terrace, Perth እዩ። ከምኡ‘ውን ኣብ ዋና ዞባዊ ማእከላት ውሽጢ ቢሮታት ከምዘለና እዩ።

 

Need help?

The Infoline can give information about the law and our services to help with your legal problem.

Disclaimer

The information displayed on this page is provided for information purposes only and does not constitute legal advice. If you have a legal problem, you should see a lawyer. Legal Aid Western Australia aims to provide information that is accurate, however does not accept responsibility for any errors or omissions in the information provided on this page or incorporated into it by reference.