Việt-ngữ / Vietnamese

Legal Aid WA giúp quý vị hiểu các vấn đề pháp lý của mình và tìm cách giúp giải quyết các vấn đề pháp lý này.

Chúng tôi có thể giúp quý vị như thế nào sẽ phụ thuộc vào vấn đề pháp lý là gì, tình huống cá nhân của quý vị và nguồn nhân vật lực của chúng tôi.

Legal Aid WA có những dịch vụ gì?

 • Thông tin, tài liệu và ấn phẩm miễn phí có sẵn trên trang mạng của chúng tôi.
 • Số điện thoại Đường dây Thông tin (Infoline) – 1300 650 579.
 • Các cuộc hẹn tư vấn và trợ giúp về pháp luật đối với các vấn đề dưới đây:
  • tội hình sự
  • tranh chấp gia đình, bảo dưỡng con cái, đơn xin nuôi dưỡng và bảo vệ
  • án lệnh cấm đoán
  • các vấn đề người tiêu dùng, nợ nần, vấn đề việc làm, quyền giám hộ và quản lý, đơn bảo hiểm bồi thường, túng thiếu nợ thế chấp, hư hại xe cộ tài sản, an sinh xã hội và bồi thường cho nạn nhân tội phạm.
 • Dịch vụ luật sư trực để tư vấn và giúp đỡ tại Tòa Sơ thẩm, Toà án Trẻ em và Toà án Gia đình. Luật sư trực của chúng tôi không thể đại diện cho quý vị trong phiên tòa.
 • Được luật sư đại diện liên tục theo diện được cấp ngân khoản tài trợ pháp lý.
 • Tài liệu giáo dục pháp luật dành cho các nhóm cộng đồng và công chúng.

logo for interpreters

Nếu tôi cần thông dịch viên thì sao?

Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ những người không biết nói hoặc hiểu tiếng Anh. Nếu quý vị thạo ngôn ngữ khác, chúng tôi có thể thu xếp thông dịch viên để có thể trợ giúp quý vị.

Khi gọi cho Đường dây Thông tin (Infoline) hoặc tới một trong số các văn phòng của chúng tôi, quý vị hãy báo cho chúng tôi biết quý vị nói ngôn ngữ nào. Chúng tôi sẽ đặt hẹn thông dịch viên và hẹn giờ giấc để quý vị nói chuyện với chúng tôi về vấn đề pháp lý của quý vị qua trung gian thông dịch viên.

Nếu muốn có thông dịch viên trong cuộc hẹn, xin quý vị báo cho chúng tôi biết khi quý vị đặt hẹn.

Nếu sẽ ra tòa, quý vị có thể liên lạc với tòa án và yêu cầu đặt hẹn thông dịch viên cho quý vị. Nếu đang ở tại tòa và không có thông dịch viên ở đó, quý vị hãy hỏi dịch vụ luật sư trực của chúng tôi xem liệu họ có thể giúp quý vị xin tòa dời vụ việc của quý vị đến một ngày khác và xin thông dịch viên có mặt vào lần ra tòa tiếp theo.

Liên lạc với chúng tôi

Đường dây Thông tin (Infoline) hoạt động vào các ngày làm việc 9:00 sáng đến 4:00 chiều (WST) – điện thoại 1300 650 579.

Trụ sở của chúng tôi là tại số 32 St Georges Terrace, Perth. Chúng tôi cũng có văn phòng tại thành thị lớn vùng nông thôn.

 

Need help?

The Infoline can give information about the law and our services to help with your legal problem.

Disclaimer

The information displayed on this page is provided for information purposes only and does not constitute legal advice. If you have a legal problem, you should see a lawyer. Legal Aid Western Australia aims to provide information that is accurate, however does not accept responsibility for any errors or omissions in the information provided on this page or incorporated into it by reference.